Podanie verejnému ochrancovi práv zo dňa 29.10.2010

anibline

V Krupine dňa 29.10.2010

Vec: Podnet.

    Vážený pán verejný ochranca práv,
    vážený pán Doc. JUDr. Pavel KANDRÁČ, CSc.,

    podľa § 13 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov sa na Vás, ústavného činiteľa, obraciam ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. a podávam podnet proti konaniam a rozhodovaniam DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave, Einsteinova 25, akciovej spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 3627/B, IČO 35 942 436, predmetom činnosti ktorej je vykonávanie verejného zdravotného poistenia.

    Spoločnosť Hont Medik s.r.o. (ďalej len „organizácia“) je prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia – druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria, na základe právoplatného povolenia vydaného rozhodnutím Banskobystrického samo-správneho kraja zo dňa 18.7.2006, pričom v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Organizácia má uzatvorenú platnú zmluvu s akciovou spoločnosťou DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „DÔVERA ZP“) o poskytovaní zdravotnej starostlivosti číslo 7600-18-1-0084/2008 (ďalej len „platná zmluva“).

    Organizácia na základe ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa platnej zmluvy vykazuje zdravotné výkony poskytnuté poistencom poisťovne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č.223/2005 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č.776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov (ďalej len „nariadenie vlády“ a „Katalóg“).

    Organizácia pri vykazovaní jednotlivých výkonov zohľadňuje Prílohu č. 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „Príloha č. 3“ a „zákon č.577/2004 Z. z.“). V Prílohe č. 3 je uvedený Zoznam prioritných chorôb.

    Na Katalóg nadväzuje Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č.588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie“), v ktorom sa každému z výkonov uvedených v Katalógu prideľuje počet bodov. Výkon číslo 836 z Katalógu – názov výkonu „Sociálna intervencia“, má prílohou č. 4 k Opatreniu pridelený počet 300 bodov, pričom cena bodu je určená platnou zmluvou v sume 0,018257 € za 1 bod; t.j. za výkon 5,4771 € (165,00 Sk).

    Napriek tomu, že nami vykázané výkony 836 boli poskytnuté a následne vykázané DÔVERE ZP pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb (Príloha č.3), kde je zákonom č.577/2004 Z. z. ustanovená povinnosť plného uhrádzania zdravotných výkonov na základe verejného zdravotného poistenia, od júna 2010 DÔVERA ZP prijala vyššie uvedené rôznorodé rozhodnutia, ktorými určovala a menila ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky, resp. tieto predpisy si podľa svojvôle vykladala alebo prispôsobovala, pričom rozhodla:

    a) najskôr o tom, že výkon 836 nie je plateným výkonom na základe verejného zdravotného poistenia, hoci k takémuto rozhodnutiu ju neoprávňovalo ustanovenie žiadneho zákona a ani žiadneho iného všeobecne záväzného predpisu,

    b) neskôr o tom, že výkon 836 sa uhrádza maximálne raz mesačne, hoci zo žiadneho zákona a ani iného všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva limitácia početnosti vykazovania tohto výkonu v rámci obdobia jedného mesiaca,

    c) napokon znova a definitívne o tom, že výkon 836 nie je plateným výkonom na základe verejného zdravotného poistenia, hoci k takémuto rozhodnutiu ju neoprávňovalo ustanovenie žiadneho zákona a ani žiadneho iného všeobecne záväzného predpisu.

    V rámci „prehľadu zúčtovania fakturovanej zdravotnej starostlivosti“ počnúc júnom 2010 DÔVERA ZP:

    a) spočiatku začala zaraďovať výkon 836 medzi tzv. „sporné položky“ s poznámkou „nehradený výkon“,

    b) neskôr zaradila výkon 836, ak bol vykázaný u jedného poistenca viac, ako raz mesačne, medzi tzv. „sporné položky“ s poznámkou „výkon hradený maximálne raz mesačne“,

    c) a následne opätovne a definitívne zaradila výkon 836 medzi tzv. „sporné položky“ s poznámkou „nehradený výkon“.

    Domnievame sa, že týmito konaniami a rozhodnutiami o uznávaní výkonu 836 a jeho uhrádzaní, resp. podmienenom uhrádzaní, resp. neuhrádzaní, DÔVERA ZP porušila základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom a princípmi demokratického a právneho štátu a prestala akceptovať jedno z dôležitých poslaní psychiatrie – sociálnu intervenciu, integrálnu súčasť psychiatrickej starostlivosti. Psychiatria od svojho vzniku plní významný sociálny rozmer a sociálna intervencia ako aj sociálna integrácia patria k základným cieľom duševného uzdravenia psychicky chorého človeka.

    Tento podnet smeruje proti DÔVERE zdravotnej poisťovni, a.s. nakoľko ide o právnickú osobu, ktorá podľa osobitného zákona rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, ako aj do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahuje.

    Týmto podnetom sa ako podávateľ podnetu domáhame ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pre konania a rozhodnutia DÔVERA ZP, ktoré sú podľa nášho názoru v rozpore s právnym poriadkom a v prípade, ak budete mať za preukázané porušenie základných práv a slobôd, domáhame sa aj vydania príslušných návrhov, opatrení alebo oznámení.

    Za posúdenie nášho podnetu Vám vopred ďakujeme a ostávame s úctou

za Hont Medik s.r.o.
MUDr. Vladimír Hacek,
konateľ a odborný zástupca

anibline

Publikované dňa: 29.októbra 2010

anibline