Histriónska porucha osobnosti

 

Histriónsku poruchu osobnosti charakterizuje plytká a labilná afektivita, sebadramatizácia, teatrálnosť, prehnané citové prejavy, sugestibilita, egocentrizmus, rozmaznanosť, chýbanie ohľadu na druhých, ľahká raniteľnosť citov a neprestajná snaha o uznanie, vzrušenie a pozornosť.

Osoby s touto poruchou sú excitabilné, emociálne a ich správanie je dramatické, afektované, extrovertované, farbisté, egocentrické, so snahou strhávať na seba pozornosť, hrať dôležitú úlohu, domôcť sa uznania alebo odsúdenia (nenávisť okolia je im prednejšia než bezvýznamnosť). Často preháňajú, prejavujú sa výbuchmi zlosti, intrigujú, inokedy plačú, hrajú roly (napríklad "zachráňte ma, manžel ma týra").

Ich medziľudské vzťahy sú ploché, nestále a pre ne neuspokojujúce.

Časté manželské problémy sú následkom nestálych vzťahov a neustáleho vyhľadávania nových vzrušujúcich známostí.

Napriek tomu, že ženy postihnuté histriónskou poruchou osobnosti sú zvodné, často trpia poruchami v sexuálnej oblasti (anorgazmia = neschopnosť dosiahnuť vyvrcholenie).

Jadrové presvedčenie o sebe:

- nie som ničím;

- kompenzatórne: som veľkolepý/á;

Presvedčenie o druhých:

- druhí si ma nebudú vážiť pre mňa samotného/samotnú;

- kompenzatórne: ľudia sú tu preto, aby mi slúžili alebo aby ma obdivovali;

Stratégia chovania:

- predvádzanie sa, dramatizácia, luhavosť, preháňanie, dramatické záchvaty hnevu, plač, vyhrážky samovraždou.

Na ukážku výstižné video z youtube (nižšie).

Zdroj:

Hoschl C. et al.: PSYCHIATRIE; druhé a doplněné vydání, Praha, copyright TIGIS, spol. s.r.o., 2004, s.552 a 559.

Publikované:

2. október 2014