DEPRESIA:

Depresia je iná, než smútok. Smútok je prirodzená psychická reakcia na stratu, napríklad na úmrtie blízkej osoby. Bolo by minimálne podozrivé, ak by človek na pohrebe blízkeho tancoval nad jeho hrobom a srdečne sa smial. To by mohla byť skutočná duševná choroba. Na negatívne podnety okolia teda reagujeme smútkom, čo je spôsob, akým sa naša psychika so stratou vysporadúva a zmieruje. Smútková reakcia môže trvať aj tri mesiace, aj tak sa nemusí jednať o depresiu. Tri mesiace sa považujú za obvyklé obdobie prvotnej adaptácie sa na zraňujúcu okolnosť. Aj smútková reakcia však môže prerásť do závažnej depresie. Ako teda rozoznať, kedy už treba liečbu a kedy ešte stále možno čakať? Analogicky, ako pri ochorení telesnom. Ak ide iba o škrabanec na koži, postačí dezinfekcia,netreba lekára. Keď však zranenie začne hnisať, navyšší čas vyhľadať zdravotnícku starostlivosť. Obdobne ak je intenzita depresívnych príznakov taká, že vážne narúša život postihnutého, bežné fungovanie v rovine sociálnej (rodinnej), pracovnej a narúša kvalitu života, treba vyhľadať odbornú pomoc.

 

 Príčiny depresie:

 • V prípade reaktívnej depresie stresová udalosť alebo pokračujúce nepriaznivé okolnosti sú príčinným faktorom a choroba by bez neho nevznikla. Individuálna náklonnosť alebo raniteľnosť síce hrá dôležitú úlohu pri riziku vzniku a stvárnení prejavov depresívnej reakcie, ktorá by však nevznikla bez stresora. Stresorom býva ovdovenie, rozvod, ale aj širší systém sociálnych istôt (sťahovanie, emigrácia), alebo ide o vážnu krízu (nedosiahnutie sledovaného osobného cieľa, penzionovanie).  

 • V prípade "bezpríčinnej" (tzv. ednogénnej, zvnútra idúcej) depresie zostáva príčina neznáma. Aj v tomto prípade sa môžu vyskytnúť nepriaznivé životné okolnosti, tieto sú však skôr spúšťačom, než samotnou príčinou. Medicína skutočnú príčinu závažnej endogénnej depresie nepozná. Treba dodať, že medicína nepozná ani príčinu zápalu slepého čreva, astmy, skoro väčšiny ochorení. Medicína sa skôr sústreďuje na otázku, čo robiť, keď ochorenie vzniklo, než hĺbať nad tým, prečo vzniklo. Chirurg dumajúci nad pacientom s akútnym zápalom slepého čreva, rozmýšľajúci, či to môže byť z tej prehltnutej rybacej kosti, či z diétnej chyby, nebude mať zachvíľu nad čím dumať, pacient by medzitým umrel. Chirurg vie rozpoznať zápal slepého čreva a vie ho účinne liečiť. Podobne psychiater dokáže rozpoznať endogénnu depresiu a vie ju liečiť. Nestráca čas hĺbaním nad minulosťou pacienta a možnými príčinami, čo môže pacientovi skôr priťažiť, než pomôcť. 

 • Ďalším typom depresie je depresia vyskytujúca sa v príčinnej súvislosti s poškodením mozgu v dôsledku mozgovej choroby, systémovej choroby druhotne postihujúcej mozog, vplyvu jedovatých či cudzorodých látok (vrátane niektorých liekov) alebo v dôsledku hormonálnych porúch alebo iných telesných chorôb. Hovorí sa v tomto prípade o tzv. "organickej depresívnej poruche".

 • Napokon veľmi často sa vyskytujú príznaky depresie pri alkoholizme a iných toxikomániách.

 

Diagnostika "veľkej" (endogénnej) depresie:

 

V priebehu najmenej dvoch týždňov musí byť prítomných aspoň päť z nasledujúcich príznakov počas väčšiny dní:

 • depresívna nálada (napr. plačlivosť, smútok, pocit prázdnoty), podráždená nálada, ráno sa postihnutý cíti najhoršie,

 • výrazná strata záujmov a potešenia,

 • nechuť alebo zvýšená chuť do jedla spojená s úbytkom alebo nárastom telesnej hmotnosti (aspoň 5%),

 • nespavosť alebo naopak nadmerná ospalosť,

 • pohybový nepokoj alebo naopak výrazné spomalenie,

 • únava, strata energie počas takmer celého dňa, celková slabosť, oslabenie vôle, 

 • znížené sebavedomie spojené s pocitom vlastnej bezcennosti alebo nadmerné či realite nezodpovedajúce pocity viny,

 • znížená schopnosť myslieť, koncentrovať sa a robiť rozhodnutia, znížená schopnosť na niečo sa sústrediť,

 • myšlienky na ukončenie života alebo na samovraždu,

 • nezáujem o sex alebo znížený záujem o sex,

 • bolesti hlavy, chrbtice, bolesti iných častí tela, ktoré nie sú úplne vysvetliteľné objektívnym telesným nálezom.

Vylučovacie kritérium: Prejavy nie sú následkom iného chorobného stavu ani užitia alkoholu či drog.

Liečba depresie:

V prípade organickej depresie treba liečiť aj prvotnú príčinu. V prípade depresie súvisiacej s užívaním alkoholu alebo drog treba v prvom rade liečiť možnú závislosť, keď už dosiahnutím úspešnej abstinencie sa nezriedka depresia úplne stratí. Liečba depresie má byť včasná, komplexná, zahŕňajúca biologické formy liečby (podávanie liekov, v prípade mimoriadne hlbokej depresie aj tzv. elektrokonvulzívna liečba, ktorú postupne nahrádza transkraniálna magnetická stimulácia, u nás zatiaľ dostupná iba na Psychiatrickom oddelení v Rimavskej Sobote), psychologické formy liečby (psychoterapia, relaxačné techniky) a sociálna intervencia. V prípade opakujúcej sa depresie je vhodné kúpeľné doliečenie. Návrh na kúpeľnú liečbu môže vypísať psychiater alebo na jeho odporučenie aj všeobecný lekár. Kúpeľná liečba trvá 21 dní a v prípade potreby môže byť (od novely prijatej za vlády R. Fica) opakovaná aj každý rok. Kým v období zdravotnej deformy zavedenej Rudolfom Zajacom prestala byť kúpeľná liečba psychiatrickým pacientom uhrádzaná poisťovňami, nasledujúca vláda psychické ochorenia opätovne zaradila medzi hradené zdravotnými poisťovňami, čo zatiaľ zostáva v platnosti. Ide o úhradu skupiny "B" s cca 10% spoluúčasťou pacienta.

(Aktualizované: 15. júla 2010)

Vlastný vyhľadávací nástroj
NEPOUŽÍVAJTE DIAKRITIKU!