Obchodné vedenie Hont Medik s.r.o.

Zákonný rámec

Zákonný rámec
§ 134 Obchodného zákonníka: "§ 134 Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov, ak spoločenská zmluva neurčí vyšší počet hlasov.".     Pôsobnosť konateľov možno v...

Rámec vymedzený Zakladateľskou listinou

Článok 17 Obchodné vedenie (1) Obchodným vedením spoločnosti (ďalej len „obchodné vedenie“) sa rozumie najmä rozhodovanie o: a) vnútorných veciach spoločnosti, okrem vystupovania navonok v postavení štatutárneho orgánu, b) otázkach organizačného charakteru, c) technických...

Rámec Organizačného poriadku

Diel III Štatutárny orgán – kolektívny výkonný orgán Oddiel 1 Všeobecné ustanovenia   § 19 Najvyšší kolektívny výkonný orgán   (1) Vedenie je najvyšším výkonným orgánom spoločnosti. (2) Vedenie rozhoduje v zbore, uznášaním sa a na schôdzach Vedenia (ďalej...

Webové sídlo obchodného vedenia

Webové sídlo Obchodného vedenia Hont Medik s.r.o.