anibline

anibline

Zverejnenie klipu o Slovensku:

Video záznam „Slovensko - rozprávková krajina“ - je chránený zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.  Slovenská agentúra pre cestovný ruch ("SACR") je oprávnená na jeho verejné rozširovanie a sprístupňovanie verejnosti. SACR súhlasí s jeho bezplatným verejným rozširovaním ďalšími osobami za podmienky, že bude použitý iba na nekomerčné účely. Spot ako celok, ako aj zvukový záznam, je zakázané akokoľvek nedovolene meniť alebo vykonávať do neho iné nedovolené zásahy alebo s ním nakladať akýmkoľvek hanlivým alebo znevažujúcim spôsobom, ktoré by malo za následok narušenie cti a dobrej povesti autorov, výrobcov spotu, p. Don LaFontain, ďalších dabingových osobností alebo SACR. Tento súhlas nezakladá žiadne výhradné práva tretích osôb k spotu alebo k zvukovému záznamu. Akékoľvek použitie tohto zvukového záznamu v rozpore s týmto súhlasom je porušením práv autorov, výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu a zvukovo-obrazového záznamu a SACR podľa autorského zákona, za ktoré zodpovedá ten, kto spot ako celok alebo zvukový záznam neoprávnene použije či použil.

anibline