O matkách

anibline

Prejav poslankyne Národného zhromaždenia
republiky Československej

 

                           Pani Márie Hradskej

 

                           na 16.schôdzi konanej dňa 16. marca 1957,

 

(matky skvelej učiteľky a priateľky, primárky MUDr. Márie Peškovej),

 

O MATKÁCH - nanajvýš aktuálny, možno viac, ako v čase jeho prednesenia...

 

anibline

Národní shromáždění republiky Československé 1954-1960 (Stenoprotokoly) 16. schôdza, 16. marec 1957

Místopředsedkyně NS Hodinová-Spurná: Děkuji. Do rozpravy se přihlásila poslankyně Hradská. Dávám jí slovo.

Poslankyně Hradská:

    Vážené Národné zhromaždenie!

    Je významnou udalosťou, že práve v predvečer veľkého sviatku Medzinárodného dňa žien prerokúvame v parlamente zákon o zavedení čestného odznaku "Mateřství". Týmto vyznamenaním sa dostane čestného uznania asi 495.000 našich matiek, ktoré dali spoločnosti päť a viacej detí, vychovali alebo vychovávajú z nich poctivých a čestných občanov našej vlasti a našej republiky. Je to ďalší dôkaz, ako si náš štát váži podielu našich matiek pri tvorení nového, krajšieho života. Stavia ich po bok vynikajúcich pracovníkov, ktorí sú za svoju prácu na budovaní našej republiky vyznamenávaní rozličnými radmi a vyznamenaniami. Je ďalším ocenením veľkého významu rodiny v našej spoločnosti. Je prehĺbením ústavného zákona, ktorý vyjadruje, že manželstvo, rodina a materstvo sú pod ochranou štátu, a štát sa stará o to, aby rodina bola zdravou základňou rozvoja národa. K výchove človeka môže dať základ len rodina, ktorá je založená na vzájomnej láske, úcte a priateľstve manželov i všetkých členov rodiny. Záujmy rodiny sú zopäté so záujmami celej spoločnosti a nemôže byť medzi nimi rozpor.

    Hlavnou úlohou rodiny je: 1. vštepovať deťom lásku k práci, 2. vychovávať ich v duchu vlastenectva, 3. naučiť ich podriaďovať osobné záujmy záujmom spoločnosti a úcte k ostatným ľuďom, 4. vychovávať ich k obetavosti. Veď základy charakteru sa vytvárajú v najútlejšom veku dieťaťa. Je to ruka matkina, ktorá riadi prvé krôčiky dieťaťa, je to matka, ktorá vytvára u dieťaťa prvý názor na to, čo je dobré a čo je zlé, a každá matka si želá, aby z jej dieťaťa vyrástol čestný človek, ktorý by krásne a šťastne prežil svoj život.

    Preto sa snaží chrániť svoje deti pred všetkým, čo ohrozuje ich šťastie a budúcnosť. V tom si rozumejú matky celého sveta. Dôkazom toho bol Svetový kongres matiek, ktorý sa konal z podnetu Medzinárodnej demokratickej federácie žien v júli r. 1955 v Lausanne. Matky celého sveta tu spojila sila materinskej lásky a úzkosti pred nebezpečenstvom novej vojny. Srdcia všetkých prítomných sa zachvievali, keď kórejská a vietnamská matka hovorila o zločinoch spáchaných vo vojne na bezbranných deťoch. Keď japonská matka hovorila o zhubných následkoch pokusov s atómovou bombou, otriaslo to všetkými matkami. Nemenej bolestné je poslúchať matky, ktoré líčia, ako ich deti trpia hladom, umierajú z podvýživy, nemôžu chodiť do škôl a pracujú od najútlejšieho veku. Svetový kongres bol skvelou manifestáciou priateľstva žien a matiek celého sveta a sľubom, že ešte rozhodnejšie budú bojovať proti pokusom o rozpútanie novej vojny, budú vychovávať svoje deti v láske a priateľstve k všetkým národom a nedopustia, aby ich duše boli zmietané nenávisťou a rasovými predsudkami.
V príprave Svetového kongresu matiek sa zišla i československá konferencia matiek, ktorá ukázala, že básnici, ktorý svojimi veršami a prózou oslavujú silu materinskej lásky, majú pravdu. Keď hovorili delegátky, museli sme myslieť na verše Nerudove, Hviezdoslavove, Seifertove, na postavu statočnej Hudcovky zo Sirény Marie Majerovej, Babičku Boženy Němcovej, na Matku z románu Gorkého a iné. Delegátky boli prevažne matky viacerých detí, ktoré prežívali so svojimi deťmi i biedu za prvej republiky, statočne prekonávali všetky ťažkosti, vychovali zo svojich detí poctivých, často i vynikajúcich občanov. Dnes sa tešia z radostného a spokojného života. Boli tu prítomné i matky detí, ktoré sa narodili už v našom zriadení. Väčšina matiek je zamestnaná a v práci i v živote je vzorom pre svoje deti. Růžena Halířová zo Stěžer pri Hradci Králové, matka 13 detí, pracuje ako robotníčka v tehelni, Marie Kretbová, matka 11 detí, ako ošetrovateľka prasníc v JRD IV. typu. MUDr. Frída Kollárová, matka 6 detí, je vynikajúcou odbornou lekárkou, primárkou v bratislavskej nemocnici, členkou Stáleho výboru matiek na ochranu detí. Na konferencii matiek bola zvlášť uvítaná p. Tóthová z Bratislavy, matka 24 detí, z ktorých 10 žije. Ešte dnes pracuje ako kuchárka v detskej jedálni a ako funkcionárka vo výbore obrancov mieru. Medzi delegátkami bola i p. Ondroušková z Brna, ktorej syn bol v 20 rokoch gestapom popravený, matka hrdinu kpt. Nálepku, matky, ktoré prišli o svoje deti v druhej svetovej vojne, za Slovenského národného povstania, v Javoříčku i v Lidiciach, matky, ktoré prežili najväčšiu bolesť, stratu svojich detí, a dnes pomáhajú svojou prácou pripravovať šťastnejšiu budúcnosť ostatným deťom. Všetky delegátky hovorili o veľkej starostlivosti, ktorú štát venuje upevňovaniu rodiny, starostlivosti o ženu - matku, ale a hlavne o deti. Starostlivosť o matku a dieťa je u nás jedna z najpoprednejších. Máme dnes takmer najnižšiu dojčenskú úmrtnosť 31,4 promile, máme zdravé, krásne deti, to je predovšetkým výsledkom zvyšujúcej sa zdravotnej starostlivosti o ženu. Dnes rodí v ústavoch 83 % žien, v tehotenstve sú pod stálou lekárskou kontrolou, majú nárok na 18 týždňov materskej dovolenky i na finančnú pomoc pri pôrode. Nový zákon o národnom poistení a dôchodkovom zabezpečení prináša rad zvýhodnení pre rodiny s viacerými deťmi, ako zvýšenie rodinných prídavkov od 4. dieťaťa o 220 Kčs. Všetky ženy bez rozdielu majú od 1. januára t. r. nárok na bezplatné ošetrenie pri pôrode.

    Rok od roku rastie počet žien, ktoré pracujú vo všetkých oboroch nášho života. Medzi nimi je veľké percento žien, ktoré sú matkami. Náš štát sa stará o to, aby žena i pri zamestnaní mohla plniť svoju funkciu materstva. O deti zamestnaných matiek sa stará 1144 jaslí, 6.323 materských škôl, 2.091 družín mládeže a 5.342 školských kuchýň. I keď rok od roku rastie počet týchto zariadení, stále ešte nestačí a na žene - matke spočíva mnoho úloh po zamestnaní a musí prekonávať mnoho ťažkostí. Pred 14 dňami som sa vrátila z Celoslovenskej konferencie žien. Vrátila som sa z nej s pocitmi veľkej radosti a hrdosti nad našimi ženami. Hovorili tu ako dobré hospodárky, ktoré ovládajú i plánovanie, rozpočet svojho družstva či závodu, ale i ako starostlivé matky, ktoré svoju prácu spojujú so starosťou o výchovu detí. Takmer všetky vo svojich prejavoch hovorili o otázke výchovy detí a mládeže. Uvedomovali si, že dnes nejde iba o starosť, ako hmotne zabezpečiť deti, ale tiež o to, ako ich pripraviť pre život.

    A tu treba sa vyrovnať s tým, že zodpovednosť za výchovu detí spočíva predovšetkým na rodine, a to i vtedy, ak sú oba rodičia zamestnaní. Čiže pri výchove detí musia oba manželia rovnakým dielom pôsobiť, lebo príklad rodičov je smerodajný pre správanie sa dieťaťa v útlom veku i keď dorastá. I tak to od matky vyžaduje značné vypätie, veď predsa matka má najväčší vplyv na vývoj charakteru dieťaťa. Je dieťaťu najlepším radcom vo všetkých chvíľach jeho života od prvých krokov, slov, prvých úspechov i sklamaní až k zložitým citovým vzťahom. Je predovšetkým v živote každého dieťaťa i mladého človeka najživším príkladom. Od nej sa učí pracovitosti, trpezlivosti, láske k pravde, oddanej láske k vlastnej zemi, k svojej republike, vzťahu k ľuďom, učí sa statočnosti, ktorou sa naše matky vždycky vyznačovali. Dobre pripraviť mladého človeka na úlohy, ktoré ho čakajú, je veľká úloha. Ak matka vloží do srdca svojich detí základy morálky, nemôžu potom rôzne zlé vplyvy ľahko ohroziť ich správny vývoj a mládež nájde svoje správne uplatnenie v spoločnosti. Matka má vplyv na rozhodovanie sa mládeže pre povolanie.

    Ak zavádzame vyznamenanie matkám, vyjadrujeme tým vďaku a úctu tým, ktoré celej našej vlasti dali viac detí, vychovali z nich dobrých občanov a kvalitných ľudí. Tieto matky budú vzorom pre mladé ženy, ktoré sa pripravujú pre život a manželstvo, lebo byť matkou je najkrajšia úloha a radosť života, ale i zodpovednosť za budúcnosť nášho národa. Navrhovaný zákon je výrazom mierumilovnosti nášho národa. Veď tam, kde všetci pracujú pre život, pre jeho oslavu a pre jeho rozmnoženie, musí každý vidieť, že sme odhodlaní postaviť sa proti tým, ktorí by chceli uvrhnúť svet do novej vojny a ohroziť budúcnosť našich detí. Navrhovaný zákon vyviera z ducha humanizmu, ktorý uctieva matku ako darkyňu života a strojkyňu šťastia budúcich generácií. My, ženy, na prejav vďaky, budeme pre túto budúcnosť usilovne a so všetkých síl pracovať.

(Potlesk.)

Zdroj: Stenoprotokol zo 16. schôdze Národného zhromaždenia republiky Československej, dátum: 16.marec 1957.

anibline

Materstvo

anibline

anibline