Nezákonne cenovo regulované zdravotníctvo?

Nezákonne cenovo regulované zdravotníctvo?

anibline

MUDr. Vladimír  Hacek, Malinovského 7, 963 01 KRUPINA 

 

Kancelária verejného ochrancu práv 
Nevädzová 5, P. O. Box 1 
820 04  Bratislava 24 

V Krupine dňa 23. júna 2010

Vec:    Podnet vo veci nezákonnosti regulačných opatrení cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve, ktoré boli od 1.1.2005 dotované a uhrádzané z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, a nie z prostriedkov zdravotných poisťovní (nezákonnosť trvá).

anibline

        Vážený pán verejný ochranca práv SR,

        ctený pán Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc.,

             v súlade s § 13 ods. 2 zákona č.564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov obraciam sa na Vás – na ústavného činiteľa – pretože som presvedčený, že moje základné práva a slobody boli porušené nezákonným konaním Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v čase od 1.1.2005, pričom nezákonnosť ku dňu podania tohto môjho podnetu trvá.

        Ministerstvo zdravotníctva v rámci medzirezortného pripomienkového konania odoslalo návrh na vydanie opatrenia ministerstva zdravotníctva, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov elektronickou poštou 17.júna 2010 Slovenskej lekárskej komore, ktorá to posunula elektronickou poštou členom Legislatívneho výboru Slovenskej lekárskej komory na preštudovanie, zaujatie stanoviska a odporučenie prípadných pripomienok.

        Pri podrobnejšom skúmaní tohto návrhu som zistil, že nielen tento návrh novely cenového opatrenia, ale všetky cenové opatrenia vydané po 31.12.2004 nemajú oporu v zákone o cenách. Zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) v Tretej časti v §§ 4 až 12 ustanovuje opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja, pričom v § 4a ods. 2 písm. c/ bod číslo 1 ustanovuje, že:Cenové orgány môžu regulovať ceny tovaru, ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa alebo iný verejný záujem pri tovare úplne alebo sčasti dotovanom z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, medzinárodných zdrojov, vyšších územných celkov, obcí, zdravotných poisťovní alebo Sociálnej poisťovne alebo na ktorý sa poskytuje finančná pomoc zo zahraničia alebo z Európskej únie.“.

        Od 1.1.2005 došlo k transformácií zdravotných poisťovní na obchodné spoločnosti – akciové spoločnosti, zároveň v zákone č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) došlo v § 2 ods. 1 písm. a/ k definovaniu, že „zdravotné poistenie je  povinné verejné zdravotné poistenie a dobrovoľné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti“. Tým došlo k oddeleniu prostriedkov obchodných spoločností – zdravotných poisťovní, akciových spoločností od prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ktoré nie sú v ich vlastníctve, ale sú iba v správe týchto obchodných spoločností.

anibline

        Postupom uvedeným v predchádzajúcich častiach môjho podania sa fyzicky, fakticky aj právne oddelili prostriedky zdravotných poisťovní (základné imanie, nehnuteľnosti, peňažné a nepeňažné vklady do základného imania) od prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ktoré sú zo zákona povinne vedené na účtoch v Národnej banke Slovenska, pričom zdravotná poisťovňa, a.s. nie je ich vlastníkom, ale iba tieto prostriedky vyzbierané od platiteľov verejného zdravotného poistenia spravuje. Tým došlo k zásadnej zmene filozofie zdravotného poistenia, pretože dovtedy sa vyzbierané odvody na zdravotné poistenie pokladali za prostriedky zdravotných poisťovní, ktoré ich mohli viesť a viedli na účtoch komerčných bánk.

        Zákon o cenách ustanovuje v § 20 ods. 3, že „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. b) až h) zákona o cenách v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach  v prípadoch podľa § 4a ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenách.“.  Teda že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky môže regulovať ceny tovaru, ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa alebo iný verejný záujem pri vyrovnávaní postavenia kupujúceho alebo predávajúceho pri tovare úplne alebo sčasti dotovanom z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, medzinárodných zdrojov, vyšších územných celkov, obcí, zdravotných poisťovní alebo Sociálnej poisťovne alebo na ktorý sa poskytuje finančná pomoc zo zahraničia alebo z Európskej únie.

anibline

        Takýto tovar (dotovaný sčasti alebo úplne z prostriedkov zdravotných poisťovní) je teda len ten tovar, ktorý je dotovaný z vlastných prostriedkov obchodných spoločností – zdravotných poisťovní, akciových spoločností. Zákon o cenách nedáva žiadne splnomocnenie, ktoré by oprávňovalo ministerstvo zdravotníctva regulovať ceny, ak sa jedná o tovar, ktorý je dotovaný z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, ktoré nie sú prostriedkami zdravotných poisťovní, ale sú týmito akciovými spoločnosťami iba spravované, nie vlastnené. Napriek uvedenému ministerstvo zdravotníctva naďalej aj po 1.1.2005 uplatňovalo – bez akejkoľvek opory a bez zmocnenia zákonom o cenách – cenové regulačné opatrenia cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve, ktoré boli dotované a uhrádzané z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva odvolávajúc sa na §4a a na §20 zákona o cenách vydalo od 1.1.2005 ku dňu podania tohto podnetu viac ako 30 opatrení, ktorými nezákonne regulovalo ceny  výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve, ktoré boli dotované a uhrádzané z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, a nie z prostriedkov zdravotných poisťovní. Oznámenia o vydaní opatrení boli publikované v Zbierke zákonov.

anibline

        Týmto sa ministerstvo zdravotníctva dopustilo závažného zásahu do mojich základných práv a slobôd, pretože porušilo ustanovenie Druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenie Článku 13, podľa znenia ktorého  „Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.“.

        Zároveň tým ministerstvo zdravotníctva závažným spôsobom porušilo aj ustanovenie Článku 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktoréhoštátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“ a „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“.

        V dôsledku týchto nezákonných konaní ministerstva zdravotníctva a porušení základných práv a slobôd ako aj ustanovenia Článku 2 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky ma ministerstvo zdravotníctva nútilo, aby som konal to, čo mi zákon neukladá a aby som rešpektoval opatrenia cenovej regulácie vydané v rozpore so zákonom o cenách, pričom zároveň ministerstvo zdravotníctva ako štátny orgán konalo protizákonne a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

anibline

        Tieto nezákonne uplatňované cenové regulácie mali za následok skutočnosť, že priemerná mesačná mzda v rezorte zdravotníctva sa udržiavala na predposlednom mieste v porovnaní vybraných rezortov, pričom významnou mierou zaostávala  za priemernou mesačnou mzdou v celom národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Uvedené skutočnosti mali neblahý dopad na môj sociálny a ekonomický stav, pričom ma nezákonne diskriminovali oproti povolaniam či oblastiam a rezortom, ktoré si mohli slobodne určovať cenu dohodou v súlade so zákonom o cenách a bez uplatnenia cenovej regulácie.

        Obraciam sa na Vás a zároveň Vás prosím o zjednanie nápravy, nakoľko to, čo sa v dôsledku nezákonných opatrení ministerstva zdravotníctva udialo, vnímam a pociťujem ako moju priamu škodu a prosím Vás o radu, či mám právo v takomto prípade požadovať úhradu takejto škody a od koho ju môžem požadovať.    Od 1.1.2005 do 31.12.2009 priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve Slovenskej republiky predbiehala významne priemernú mesačnú mzdu v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí. Rozdiel ukazuje nasledovná tabuľka:

anibline

Tabuľka 1 
Rozdiel priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR 
a priemernej mesačnej mzdy v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí

Rok

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve SR

Priemerná mesačná mzda v zdravotníctve a sociálnych veciach

Rozdiel

2005

573,39 €

462,92 €

- 110,47 €

2006

622,75 €

502,22 €

- 100,53 €

2007

668,72 €

582,22 €

- 106,50 €

2008

723,03 €

651,50 €

  - 71,53 €

2009

744,50 €

670,80 €

  - 73,70 €

anibline

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky ©

anibline

        V každom jednom z daných rokov som pracoval a vykonával povolanie lekára počas celého roka, niekedy aj bez dovolenky na zotavenie. Nečerpal som ani jediný deň nemocenskej dávky a ani žiadnej inej dávky ani zo Sociálnej poisťovne, ani odinakadiaľ. Môj pracovný čas predstavoval oveľa viac, ako iba 40 hodín týždenne, nakoľko v dôsledku nezákonne regulovaných cien ministerstvom zdravotníctva bol som diskriminovaný a cena jedného bodu bola ministerstvom určovaná ako maximálna cena, predmet mojej diskriminácie spočíva v tom, že v tomto období som mohol cenu určovať dohodou a bez cenovej regulácie, čím som bol zreteľne poškodený oproti tým, ktorí takúto možnosť mali. Bol som nútený, aby som konal to, čo zákon neukladá, len som o tom v tej dobe nevedel.

anibline

        Vážený pán verejný obhajca práv,

        ctený pán Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc.,

        za pomoc pri riešení tohto môjho podania Vám vopred ďakujem a ostávam s pozdravom s úctou

                                            MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

anibline

 

Publikované: 9.septembra 2010 (krátené)

anibline