Žiadna iniciatíva ministerstva zdravotníctva! Iba ďalšie upozornenie Slovenskej lekárskej komory...

23.05.2010 13:27
Zápisnica z pracovného stretnutia  z 18.marca 2010, ktoré sa konalo na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky - o indikáciách, indikačných obmedzeniach a o preskripcii v oblasti psychiatrie (krátené):

Na pozvanie ministra zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnili zástupcovia odborníkov z oblasti psychiatrie, zdravotných poisťovní, Slovenskej lekárskej komory, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv so zástupcami samotného Ministerstva zdravotníctva SR.

  • Minister zdravotníctva MUDr. Richard Raši otvoril pracovné stretnutie... on požiadal, aby sa stretnutie viedlo v konštruktívnom duchu s cieľom vyjasniť  doterajšie problémy v prospech pacientov. Vyzval zástupcov psychiatrov a zástupcov poisťovní, aby predložili konštruktívne riešenia pri dodržiavaní  všeobecne záväzných predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria. ...
  •  ...

  • MUDr. Hacek (Slovenská lekárska komora) zdôraznil, že sú také lieky, ktoré nie sú centrálne registrované (EMA), a práve týchto sa týkajú v praxi  indikačné obmedzenia. Dodal, že stratégiou Európskej komisie v zdravotníctve je aj odstránenie nerovnosti v kvalite zdravotníctva medzi pôvodnými členskými krajinami EÚ a novými členskými krajinami práve z dôvodu nedostatočného financovania zdravotníctva v nových členských štátoch. Ďalej MUDr.  Hacek upozornil, že vydaním právneho opatrenia  – indikačným obmedzením – rozšírilo ministerstvo indikáciu lieku "rivastigmín transdermálne náplaste" aj  na liečbu  demencie pri Parkinsonovej chorobe, čo je v rozpore s centrálnou registráciou EMA.
  •  ...

  • MUDr. Hlôška spolu s PharmDr. Mazagom uviedli, že túto pripomienku ohľadne lieku "rivastigmín" samozrejme preveria a indikačné obmedzenie bude upravené tak, aby bolo v súlade s centrálnou (EMA) registráciou.

 

Zapísala: PharmDr. Jana Kmecová, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, odd. EU registrácií (na základe poverenia ministra zdravotníctva)

Overil: MUDr. Adam Hlôška, Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky (na základe poverenia ministra zdravotníctva).                                                  

 

 

Späť

Help! Help! Help!