Vyhlásenie referenda

18.09.2010 08:52

Vyhlásenie referenda

(rozhodnutím prezidenta SR uverejneným v Zbierke zákonov, text rozhodnutia - krátený): 

311/2010

R O Z H O D N U T I E
prezidenta Slovenskej republiky

zo 6. júla 2010

o vyhlásení referenda

Čl. I

        Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z. na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010
v y h l a s u j e m

r e f e r e n d u m,

v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
  2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
  3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s činnosťou
    od nasledujúceho volebného obdobia?
  4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
  5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho
    parlamentu prostredníctvom internetu?
  6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?.

Čl. II

    Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v sobotu 18. septembra 2010.

Ivan Gašparovič, v. r.

Späť