Uznesenie vlády č. 473/2010 k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2010

18.09.2010 08:07

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 473

zo 14. júla 2010

k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2010

 

 

Vláda

 

A. schvaľuje

 

    A.1. harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2010;

 

B. ukladá


ministrovi vnútra
ministerke spravodlivosti
ministrovi zahraničných vecí
predsedníčke Štatistického úradu SR
prednostom obvodných úradov

B.1. zabezpečiť vo svojej pôsobnosti plnenie úloh vyplývajúcich z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2010
do 20. septembra 2010

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

B.2. uvoľniť finančné prostriedky vo výške 7 224 tis. eur, z toho pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 964 tis. eur, pre Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 260 tis. eur na krytie výdavkov spojených s prípravou, technickým zabezpečením a vykonaním referenda
do 21. júla 2010

ministrovi vnútra
B.3. koordinovať činnosť orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré plnia a zodpovedajú za splnenie úloh spojených s organizačnou prípravou a technickým zabezpečením referenda
do 20. septembra 2010

predsedníčke Štatistického úradu Slovenskej republiky
B.4. zabezpečiť spracovanie výsledkov hlasovania v referende
do 20. septembra 2010

 

C. poveruje


predsedníčku vlády
C.1. predložiť organizačno-technické zabezpečenie referenda v roku 2010 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.

Vykonajú:
predsedníčka vlády
podpredseda vlády a minister financií
minister vnútra
ministerka spravodlivosti
minister zahraničných vecí
predsedníčka Štatistického úradu SR
prednostovia obvodných úradov

Na vedomie: predseda Národnej rady SR.

Späť