Termín, program a miesto rokovania

07.07.2012 17:53

V Krupine 7. jún 2012
Číslo: MVZ - 2/2012 - Z2

 

ZVOLANIE
MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa § 128 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 12 ods. 1 a 4 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o.

zvolávam mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2012

so začiatkom od 14:00 hod. v Krupine, ulica 29. augusta číslo 6; miestnosť číslo 3 na prvom poschodí.

 

Zároveň určujem nasledovný program:


1. Otvorenie, overenie schopnosti uznášať sa.
2. Voľba predsedu a zapisovateľa.
3. Návrh na schválenie zostavenej riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.
4. Návrh na rozdelenie zisku.
5. Návrh na rozhodnutie o siedmej zmene zakladateľskej listiny.
6. Návrh na schválenie stanov.
7. Návrh na vymenovanie prokuristu.
8. Ukončenie.

Zvolané mimoriadne rokovanie je NEVEREJNÉ!
Musia sa ho zúčastniť iba tie osoby, ktoré budú predvolané, iba k tým bodom programu, na ktoré sa predvolanie vzťahuje.
Môžu sa ho zúčastniť iba tie osoby, ktoré budú písomne pozvané, k bodom programu, ktorých sa písomná pozvánka týka.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Späť