Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o.

29.09.2010 20:41

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o. 

 zo dňa 17.8.2010 

o vymenovaní Martiny FIDLEROVEJ do funkcie konateľa

    Jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o. MUDr. Vladimír Hacek, nar.15.7.1970, trvale bytom v Krupine, Malinovského č.837/7, štátny občan Slovenskej republiky vykonávajúci týmto pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. v súlade s ustanoveniami § 132 ods. 1 a § 133 ods. 4 Obchodného zákonníka týmto písomným rozhodnutím s účinnosťou od 17.augusta 2010

vymenúvam

pani Martinu FIDLEROVÚ,

nar.19.09.1976, rodné číslo XXXXXX/XXXX *), štátnu občianku Slovenskej republiky, trvale bytom Hontianske Tesáre 23, PSČ 962 68, okres Krupina,

 

za konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o.

sídliacej v Krupine, Malinovského ul. 837/7, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, vložka číslo 8812/S, IČO: 36622371.

    Ako konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. je oprávnená dňom vymenovania do funkcie konať, rozhodovať a podpisovať v mene spoločnosti, samostatne. Podpisovanie za spoločnosť bude vykonávať tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

V Krupine dňa 17.08.2010

Hont Medik s.r.o., MUDr. Vladimír Hacek, v. r., jediný spoločník

Doručí sa Okresnému súdu Banská Bystrica, Obchodnému registru:

  1. jeden rovnopis ako príloha č. 4 k Návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra,
  2. jeden rovnopis do Zbierky listín.

__________________________  

*) rodné číslo sa nezverejňuje v súlade s ustanoveniami § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

Späť