Pýtajte sa na čo chcete, odpovieme na čo chceme.

21.01.2010 20:40
 • Odoslané: 19.1.2010 o 17:00

 • Adresované: Úradu verejného obstarávania (helena.fialova@uvo.gov.sk)

 • Vec: Žiadosť vo veci odoslania informácie spoločnosťou vymazanou z OR SR.

    Oznamujem Vám skutočnosť, že vo Vestníku verejného obstarávania číslo 6/2010 z 13.1.2010 ste uverejnili pod číslom 00103 - VBS Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, ktoré (podľa zverejneného oznámenia) odoslala 8.1.2010 Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. Žiadam o prešetrenie veci a o informáciu, ako je možné, že 7 dní po výmaze z Obchodného registra SR (výmaz k 1.1.2010 - dobrovoľný výmaz, na základe zmeny zákona NR SR) odoslala vtedy už neexistujúca Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. uvedenú informáciu, ktorú ste uverejnili vo Vestníku verejného obstarávania a žiadam tiež o uvedenie presného mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá v mene tejto vymazanej spoločnosti 7 dní po jej výmaze toto oznámenie odoslala do vestníka a za neexistujúcu spoločnosť podpísala. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom
MUDr. Vladimír Hacek

 

 • Odpoveď od: Helena Fialová, hovorkyňa ÚVO

 • Odoslané: 21.1.2010 o 10:48

 • Vec: FW: Žiadosť vo veci odoslania informácie spoločnosťou vymazanou z OR SR.

    Dobrý deň prajem,
    verejný obstarávateľ Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. doručila na Úrad pre verejné obstarávanie oznámenie o výsledku nadlimitnej zákazky dňa 8. januára 2010. Z predmetného oznámenia vyplýva, že verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s firmou Beset, spol. s r.o., IČO: 31347169 dňa 22. decembra 2009. Pri nadlimitných zákazkách je verejný obstarávateľ povinný podľa § 22 ods. 3 písm. a) doručiť oznámenie o výsledku do 48 dní po uzavretí zmluvy. Oznámenie o výsledku nadlimitnej zákazky bolo doručené elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu. Oznámenie odoslala Ing. Jana Hosová, ktorá je uvedená v predmetnom oznámení v bode I.1) ako kontaktná osoba verejného obstarávateľa. S pozdravom
Helena Fialová, hovorkyňa ÚVO

 

 • Odoslané: 21.1.2010 o 12:33

 • Adresované: Úradu verejného obstarávania (helena.fialova@uvo.gov.sk)

 • Vec: Re: Žiadosť vo veci odoslania informácie spoločnosťou vymazanou z OR SR.

    Dobrý deň,

 • ďakujem za odpoveď na časť mojej otázky. Stále však zostala nezodpovedná druhá časť otázky - tá závažnejšia. Konkrétne - prečo Úrad pre verejné obstarávanie uverejnil vo Vestníku VO oznámenie odoslané 8.1.2010 v tom čase už týždeň neexistujúcou spoločnosťou?

 • Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. uskutočnil výmaz štátnej akciovej spoločnosti v súlade s § 86e zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 1.1.2010, pričom právnym nástupcom vymazanej Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. sa stala Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

 • Ak teda v tom čase (odoslania oznámenia, t.j. 8.1.2010) už akciová spoločnosť Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. neexistovala zo zákona a ani nebola už zapísaná v Obchodnom registri, som presvedčený, že nie je zo zákona možné, aby v jej menej odosielal ktokoľvek akékoľvek oznámenia či akokoľvek inak konal v jej mene.

 • Pritom tu ide o konanie vo veci, ktorá sa týka verejného obstarávania za vyše 2,29 miliónov € (bez DPH), presne 2838271,6049 € s DPH.

 • Vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. sa uvádza, že, citujem: "V súlade s ustanovením § 86e a 86f zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bola spoločnosť Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3591/B, zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B, ktorá sa stala právnym nástupcom spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. a dňom 01.01.2010 prevzala všetky jej práva a záväzky. Spoločnosť Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. sa vymazáva z obchodného registra v plnom rozsahu dňom 01.01.2010.".

 • Preto trvám na zodpovedaní aj tejto mojej otázky, ako mohlo dôjsť k prijatiu a publikovaniu uvedeného oznámenia a ak sú na to zákonné dôvody, tak s odvolaním na aké konkrétne ustanovenie ktorého zákona oprávňovalo ÚVO k prijatiu uvedeného oznámenia a k jeho publikovaniu vo Vestníku verejného obstarávania?

 • Išlo o verejne známu vec, o ktorej opakovane informovali médiá, dokonca aj o tom, že prezident zákon a zlúčení poisťovní podpísal. Tento zákon bol schválený NR SR 3.12.2009 a publikovaný v Zbierke zákonov 17.12.2009 (čiastka 187/2009), teda bol verejne dostupný v čase odoslania oznámenia už 23 dní a v čase publikovania Vestníka VO už 28 dní.

    Za odpoveď na otázku vopred ďakujem a ostávam s pozdravom (odpoveď prosím odoslať e-mailom). MUDr. Vladimír Hacek

Späť