Aké nedorozumenie lekárov? Jednoznačné opatrenie ministerstva!

17.05.2010 08:41

Vážená EMEA,

14.mája 2010 som dostal odpoveď Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv podpísanú riaditeľom Dr. Janom Mazagom. V tomto e-maili je informácia, že "Zoznam liekov hradených z verejného zdravotného poistenia na Slovensku" z novembra 2009 a platný od 1. januára do 31.marca 2010 bol pripravený v rámci pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva, kde v časti B ako hradené z verejného zdravotného poistenia boli uvedené pre rivastigmín v jednom odseku všetky formy tohto liečiva - tak pre podanie ústne ako aj pre transdermálne náplasti.

To nie je pravda!

Zoznam liekov hradených z verejného zdravotného poistenia platil od 1.7.2008 do 31.3.2010 (teda nielen od 1. januára do 31.marca 2010) a Ministerstvo zdravotníctva SR takmer dva roky uvádzalo pre rivastigmín zhodnú indikáciu (v jednom odseku) - a to tak pre perorálnu formu ako aj pre transdermálne náplasti.

Jan Mazag napísal (v inom e-maili zo dňa 10.5.2010): Vydávanie Zoznamu liekov hradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR a v tomto zozname rovnaké indikačné obmedzenie pre kategorizačné účely bolo uvedené v čase od 1.7.2008 do 1.4.2010 zhodne pre všetky liekové formy účinnej látky rivastigmín - perorálnu aj transdermálnu.

Následne Jan Mazag napísal (14.5.2010): "Aby nedošlo k nedorozumeniu zo strany lekárov a poisťovní ..." To opäť nie je pravda. O akom "nedorozumení lekárov a poisťovní" Dr. Mazag píše??? Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky jednoznačne rozhodlo, že všetky formy účinnej látky rivastigmín - orálna aj transdermálna - sú použiteľné v oboch indikáciách - Demencia v jeho Alzheimerovou chorobou miernej alebo stredne ťažkej formy a demencie pri Parkinsonovej chorobe miernej alebo stredne ťažkej formy. Ide o obdobie takmer dvoch rokov (od 1. júla 2008 do 1.4.2010), kedy Slovensko porušovalo vďaka Ministerstvu zdravotníctva SR registračné rozhodnutie EMEA.

Opatrenie z 11. júna 2008 (potvrdzujúce moje informácie) je k dispozícii na webových stránkach - sekcia "B", str č 63): https://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/A496B3674A281A34C125746C00235253?OpenDocument

Čítajte prosím pozorne (výpis z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenské republiky platného od 1. júla 2008):

  • Rivastigmín transd. EMP. TDM. 4,6 mg, 9,5 mg
  • Rivastigmín po tekuté LF, Rivastigmín po 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6,0 mg
    Hradené liečba sa może indikovať pri demencia Alzheimerovho typu - ľahkého až stredne ťažkého stupňa a v symptomatickej liečba ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE (Mini Mental State Examination) rozsahom dosiahnutého skóre 13 - 24 bodov vrátane. Hradené liečba je indikovaná pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vznik po 40. roku veku, vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie) a ľahkej až stredne ťažkej demencie pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou. Každé tri mesiace počas podávania sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií (MMSE), zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

V Slovenskej republike v období od 1.7.2008 do 1.4.2010 bola doba nezákonného pokusu na ľudských bytostiach, doba Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky indukovanej terapie na neregistrovanú indikáciu. To je celá pravda.

S priateľským pozdravom,
Vladimír Hacek, M.D., Krupina, Slovenská republika (SK)

Späť