Náš tím

1. MUDr. Vladimír Hacek, odborný zástupca a lekár

Odborný zástupca psychiatrickej ambulancie: MUDr. Vladimír Hacek Telefón: 045 / 55 12 444 Vzdelanie: Jesseniova Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine - odbor všeobecné lekárstvo (r. 1988 – 1994). Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava, špecializačný odbor psychiatria (r. 1996 – 1998). Zamestnania: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine; Ústav farmakológie - vysokoškolský učiteľ: asistent...

2. Zdenka Pupalová - vedúca sestra

Menovacím dekrétom č. 129/2019 - Z5 z 11. marca 2019 bola Zdenka Pupalová vymenovaná do funkcie vedúcej sestry Psychiatrickej ambulancie Hont Medik s.r.o.

3. Emília Hámorská - zdravotná sestra

Emília Hámorská - zdravotná sestra - od 22. februára 2019.

Povolenia na činnosť, licencie, certifikáty a iné

Povolenia a licencie

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Rozhodnutím Banskobystrického samosprávneho kraja číslo 3438/2006/ODDZ z 18.7.2006. Vyznačenie zmeny v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Rozhodnutím Banskobystrického samosprávneho kraja číslo...

Výsledky hodnotenia vzdelávania za roky 2006 - 2010

Výsledky hodnotenia vzdelávania za roky 2006 - 2010
Slovenská lekárska komora ako orgán v zmysle § 42 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 578/2004 Z. z.") príslušný na hodnotenie...

Výsledky hodnotenia vzdelávania za roky 2011 až 2015

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA  vydáva  HODNOTENIE SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA V POVOLANÍ LEKÁR    Slovenská lekárska komora ako orgán v zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,...

Hippokratova prísaha

Hippokratova prísaha (slovensky):

Hippokratova prísaha (slovensky):
          Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Aeskulapovi, Hygiei a Panacei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať:             Svojho učiteľa v lekárskom umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné. Ak sa dostane do...

HIPPOCRATIS IUS IURANDUM:

HIPPOCRATIS IUS IURANDUM:
(latinský text Hippokratovej prísahy)         Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam iure iurando affirmo et Deos Deasque omnes testor, me quantum viribus et iudicio valuero, quod nunc iuro et ex scripto spondeo plane observaturum.           Praeceptorem quidem qui me hanc artem edocuit, parentum loco habiturum, eique cum ad victum, tum etiam ad usum...