UDHR

anibline

Všeobecná deklarácia ľudských práv.

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV
Ľudské práva nemožno odcudziť! Paríž, Palais de Chaillot, 10. december 1948 Ú V O D Vo vedomí,  že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodcudziteľných práv členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete, že neuznanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom, ktoré urážajú svedomie ľudstva, a že vybudovanie sveta, v ktorom ľudia, zbavení strachu a núdze, budú sa tešiť slobode prejavu a presvedčenia, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudu, že je nutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek...

Charta základných práv Európskej únie

Európsky parlament, Rada a Komisia slávnostne vyhlasujú za Chartu základných práv Európskej únie tento text: ° °       ° CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE   Preambula     Národy Európy sa rozhodli vytváraním stále užšieho zväzku zdieľať mierovú budúcnosť na základe spoločných hodnôt.     Pamätajúc na svoje duchovné a morálne dedičstvo, je Únia založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na zásadách demokracie a právneho štátu. Do...

PORUŠOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV

PORUŠOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV
A raz za dávnych čias bolo rozhodnuté, že aj ľudia by mali mať právo, nielen králi a cisári. Bola to skvelá myšlienka, nie každý s ňou však súhlasil. Niekoľko tisíc rokov vojen, bojov, prelievania krvi a iných krutostí trvalo, kým sa všetci nakoniec dohodli, že ľudské práva by mali platiť pre všetkých. A všetci žili šťastne až do smrti ... Až na jeden malý problém. Ak majú ľudia slobodu prejavu a myslenia, prečo je potláčaná? Ak ľudia majú právo na jedlo a prístrešie, prečo 16.000 ľudí umrie hladom každý deň? Jedna ľudská bytosť každých päť sekúnd? Ak ľudia majú slobodu...

Politici a ich klamstvá.

Politici a ich klamstvá.
  Obľúbená pasáž z filmu Ľud verzus Larry Flynt

anibline

Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv.

 

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.

 

                           Všetci sú si pred zákonom rovní.

 

Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života.

  

Každý má právo na lekárske ošetrovanie, na zabezpečenie v nezamestnanosti, 
              v nemoci, pri neschopnosti k práci, pri ovdovení a v starobe.

 

Nič sa nesmie vykladať tak, aby to oprávňovalo vyvíjať činnosť k potlačeniu práv a slobôd.