anibline

anibline

Darček vlády

anibline

ZMENY V ZÁKONE O SOCIÁLNOM POISTENÍ – OD 1.1.2011

    Dňa 2.12.2010 NR SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1.1.2011. Zavádzajú sa nové definície základných pojmov (napr. zamestnanec, zamestnávateľ, vymeriavací základ), súčasne sa po novom definuje aj osobný rozsah sociálneho poistenia, vznik a zánik sociálneho poistenia, a to tak, aby tieto základné pojmy a zásady boli kompatibilné s ustanoveniami zákona o dani z príjmov. Zmeny sa týkajú aj SZČO a ďalších osôb.

Zmeny týkajúce sa zamestnanca a zamestnávateľa

 • Novela zákona rozširuje okruh zamestnancov, ktorí sú povinní platiť poistné na sociálne poistenie.
 • Zamestnanec je podľa novely definovaný ako fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Za zamestnanca sa považujú napr. tieto osoby:
 • fyzická osoba v pracovnom pomere,
 • fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,
 • fyzická osoba v služobnom pomere,
 • konateľ spoločnosti s r.o., ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • člen štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen dozornej rady, člen kontrolnej komisie a člen iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • spoločník spoločnosti s r.o., komanditista komanditnej spoločnosti a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti.
 • Za zamestnanca sa nepovažuje:
 • osoba pracujúca na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov,
 • žiak strednej školy a študent vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,
 • osoba s nepeňažným príjmom z prostriedkov sociálneho fondu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti (napr. poskytnutie darčekov bývalým zamestnancom),
 • člen volebnej komisie.

    Podľa novely zákona je potrebné rozlišovať medzi zamestnancami, ktorí majú pravidelný mesačný príjem a ktorí majú nepravidelný príjem. Ak ide o pravidelný mesačný príjem, na zamestnanca sa vzťahuje povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie vrátane poistenia v nezamestnanosti. Ide o tie osoby, ktorých príjem je zdaňovaný podľa §5 zákona o dani z príjmov a ktorým z právnych predpisov (napr. Zákonník práce) alebo z právnych vzťahov (napr. príkaznou zmluvou, mandátnou zmluvou) vyplýva právo na pravidelné mesačné odmeňovanie. Do tejto skupiny sa zaraďuje aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za výkon funkcie dostáva pravidelne odmenu každý mesiac.

    Ak ide o nepravidelný príjem, na zamestnanca sa vzťahuje iba povinné dôchodkové poistenie. Ide napr. o konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za výkon funkcie dostávajú odmenu nepravidelne, teda nie každý mesiac. V prípade nepravidelných príjmov sa tieto rozpočítajú na kalendárne mesiace od predchádzajúcej výplaty príjmu. Týmto spôsobom sa jednorazový príjem, ktorý by v jednom mesiaci prekročil maximálny vymeriavací základ (2 978 eur), rozpočíta na viacero mesiacov s možnosťou platenia maximálneho poistného za každý z nich.
    

    To znamená, že ak si konateľ vypláca odmenu vždy v decembri, pričom v decembri 2011 by si vyplatil 30 000 eur, táto odmena sa rozpočíta na jednotlivé mesiace (január – december, teda 30 000/12 = 2 500 eur) a z týchto mesačných vymeriavacích základov sa bude odvádzať poistné.
Splnenie povinnosti registrácie zamestnancov, ktorí sa od 1.1.2011 stanú povinne poistenými na účely sociálneho poistenia, je potrebné vykonať do 31. januára 2011.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie v roku 2011

Vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie pre zamestnancov a zamestnávateľov sa rozšíril podľa novely zákona o sociálnom poistení o príjmy zdaňované podľa zákona o dani z príjmov, napr.:
- odstupné a odchodné, plnenia poskytnuté po skončení pracovného pomeru, odmeny pri jubilejnom výročí;
- náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť;
- príspevok zo sociálneho fondu;
- príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely;
- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca;
- iné nepeňažné benefity zamestnanca.
Do vymeriavacieho základu sa však nezahŕňajú príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane, alebo sú od dane oslobodené.
Plnenia poskytované zamestnávateľom, ktoré sú od dane oslobodené, budú oslobodené aj od platenia poistného, napr.:
- hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov,
- hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
- doškoľovanie zamestnancov,
- príspevky na ošatenie,
- použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom; rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (§ 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela). Od dane z príjmov fyzických osôb je oslobodené nielen použitie vlastných rekreačných, zdravotníckych, vzdelávacích, predškolských, telovýchovných alebo športových zariadení, ale aj zariadení zamestnávateľom na tieto účely prenajatých – t. j. oslobodenie od dane možno uznať napr. pri prenajatí tenisových kurtov, fitness centier, prenajatí časti rekreačného zariadenia atď. Ďalej platí, že ak ide o zakúpenie rekreačných poukazov napr. prostredníctvom cestovnej kancelárie ide o zdaniteľný príjem zamestnanca s uplatnením 19 % sadzby dane, a rovnako tento príjem podlieha plateniu poistného.
Predmetom dane nie je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti, len v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
Takýmto predpisom je napr. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že sa takéto plnenia poskytované zamestnancovi nezdaňujú (ani nevstupujú do vymeriavacieho základu pre platenie odvodov). Ak sa poskytujú takéto podobné plnenia (rehabilitácia, rekondičný pobyt atď.) dobrovoľne (neukladá ich poskytnutie osobitný predpis) sú zdaniteľným príjmom pre zamestnanca a bude povinnosťou platiť z týchto príjmov poistné.

Ďalších dôležité zmeny:

 • zahrnutie vyplatených príjmov zamestnanca (týka sa zamestnancov aj s pravidelným príjmom aj s nepravidelným príjmom) po skončení povinného poistenia do vymeriavacieho základu pomerne na každý kalendárny mesiac trvania jeho poistenia v poslednom kalendárnom roku,
 • určenie novej splatnosti poistného na sociálne poistenie pre zamestnancov, ktorým bol vyplatený príjem po skončení povinného poistenia, pre zamestnancov s nepravidelným príjmom počas trvania dôchodkového poistenia a pri vyplatení príjmu plynúceho z neplatného skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi - splatnosť je určená do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyplatený príjem.

Súhrn ďalších dôležitých zmien v sociálnom poistení:

 • možný vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby nielen k 1. júlu, resp. k 1. októbru kalendárneho roka, ale k akémukoľvek dňu, v prípade ak fyzická osoba opätovne nadobudne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby a za posudzovaný rok dosiahla príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyššie ako zákonom ustanovená hranica,
 • rozšírenie dôvodov prerušenia povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby o prerušenie povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby v prípade pozastavenia prevádzkovania živnosti, pozastavenia výkonu činnosti alebo pozastavenia činnosti,
 • nemožnosť zníženia vymeriavacieho základu povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby o výšku príspevkov zaplatených na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie,
 • vymedzenie zániku dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia, v prípade priznania určitej dôchodkovej dávky,
 • úprava zániku dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti k 31. decembru 2010, v prípade priznanej konkrétnej dôchodkovej dávky.

Novela priniesla aj zmeny v zaokrúhľovaní poistného na sociálne poistenie a vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie za obdobie počnúc 1. januárom 2011 na euro cent nadol.

Od 1.1.2011 sa mení aj obdobie, na ktoré sa určujú sumy maximálnych vymeriavacích základov. Kým doteraz sa nové sumy maximálnych vymeriavacích základov určovali vždy k 1. júlu kalendárneho roka, podľa novely účinnej od 1. januára 2011 sa budú určovať od 1. januára kalendárneho roka, teda na celý kalendárny rok. Sumy maximálnych vymeriavacích základov, ktoré platia do 31. decembra 2010 zostanú v platnosti celý kalendárny rok 2011. Nové sumy maximálnych vymeriavacích základov sa určia k 1. januáru 2012.

Viac informácií o týchto zmenách nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

anibline

Odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2011

Novela zákona 580/2004 Z. z., ktorá upravuje zdravotné poistenie od 1.1.2011, bola podpísaná prezidentom SR 17.12.2010.

Zmeny nastali v oblasti definície zárobkovej činnosti, novej definície platiteľov poistného a tiež v zjednotení vymeriavacích základov. Zákon definuje pojem „zárobková činnosť“, z ktorej príjem podlieha odvodovej povinnosti. Odvoláva sa pritom na ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Zárobkovou činnosťou je: 

 • príjem zo závislej činnosti OKREM dohôd o vykonaní práce podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Do vymeriavacieho základu sa zahŕňajú všetky príjmy zdaňované ako príjem zo závislej činnosti, teda aj napr. odchodné, odstupné, suma zdaňovaná v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, časť zamestnaneckej opcie poskytnutej zamestnancovi a pod.

Výnimku z odvodovej povinnosti si naďalej zachovávajú príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 • príjmy z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti a príjmy z prenájmov OKREM príjmov osobných asistentov podľa § 6 zákona o dani z príjmov

Vymeriavacím základom pre príjmy z prenájmov sú príjmy prevyšujúce 500 € ročne. Osoba s príjmom podľa § 6 sa bude považovať za SZČO: táto zmena znamená povinnosť pre autorov, zdaňujúcich svoje príjmy podľa § 6, prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni do konca januára 2011 ako SZČO a najneskôr do 8.2.2011 musia uhradiť po prvý raz preddavky za január. Presun autorov od samoplatiteľov k SZČO prináša aj výhodu: vymeriavacím základom pre odvody je u SZČO základ dane, kým u samoplatiteľa jeho celý zdaniteľný príjem.

 • príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov
 • príjmy z ostaných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov
 • podiel na zisku obchodných spoločností alebo družstiev (dividendy) podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov

Vymeriavacím základom pre dividendy sú príjmy z dividend prevyšujúce 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Pre rok 2011 je táto hranica 0,442 x 744,5 € = 329,06 €. Toto ustanovenie sa týka podielov na zisku, ktorý bol dosiahnutý v účtovnom období po účinnosti zákona. Podiely na zisku za rok 2011 vyplácané v roku 2012 budú zúčtované v ročnom zúčtovaní za rok 2012 v marci 2013 a finančne vyrovnané do konca júna 2013.

 • Odvodovej povinnosti podliehajú aj také príjmy, ktoré z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia nepodliehajú na Slovensku dani z príjmov.

Odvody sa neplatia z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, sú od dane oslobodené alebo sa daň z nich vyberá zrážkovo (napr. úroky v bankách).

Zamestnanci a zamestnávatelia

Vymeriavacím základom zamestnanca budú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti. Vzhľadom na to, že iné predpisy upravujú výšku príjmu, napríklad v prípade zamestnania (Zákonník práce a zákon o minimálnej mzde) nestanovuje sa minimálny základ pre zamestnanca. Preddavok na zdravotné poistenie sa vypočíta z vyplateného príjmu. Do zoznamu poistencov pribudli osoby, ktoré majú zdaniteľný príjem z príkazných a podobných zmlúv.

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa bude započítavať:

 • Príjem zo závislej činnosti zdaňovaný podľa § 5 zákona o dani z príjmov a odstupné a odchodné,
 • náhrada za pracovnú pohotovosť,
 • náhrada za služobnú pohotovosť,
 • náhrada za pohotovosť,
 • príplatok za pohotovosť,
 • príspevok zo sociálneho fondu,
 • príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,
 • odmena podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv,
 • odmena vyplácaná pri pracovnom výročí a životnom výročí,
 • odmena vyplácaná pri prvom skončení pracovného pomeru pri odchode do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku,
 • plnenie poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • odmena vyplácaná pri prvom skončení služobného pomeru po splnení nároku na starobný dôchodok, na výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Samostatne zárobkovo činné osoby

Status samostatne zárobkovo činnej osoby na účely zdravotného poistenia bude odvodený od daňovej registrácie (na účely dane z príjmov, ktorých dosahovanie je výkonom zárobkovej činnosti). Zároveň status samostatne zárobkovo činnej osoby bude podmienený dovŕšením plnoletosti.
Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa budú považovať všetci, ktorí budú mať príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa osobitného predpisu. Výnimka bude iba v prípade príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta.
Samostatne zárobkovo činnou osobou podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti, napríklad:

 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
 • má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonáva činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
 • vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov
 • vykonáva činnosť obchodného zástupcu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • vykonáva činnosť znalcov a tlmočníkov podľa osobitného predpisu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • vykonáva činnosť sprostredkovateľov podľa osobitného predpisu, ktoré nie sú živnosťou, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • vykonáva činnosť pracovného asistenta podľa osobitného predpisu.

Zavádza sa rovnaký minimálny základ pre samostatne zárobkovo činné osoby a tzv. dobrovoľne nezamestnaných osôb. Minimálna platba preddavkov na poistné dobrovoľne nezamestnaných osôb bude 14% zo 44,2% z priemernej mesačnej mzdy. Maximálny vymeriavací základ ostáva na 3-násobok priemernej mesačnej mzdy. Vymeriavací základ tejto osoby budú tvoriť kapitálové príjmy a príjmy z dividend.
Preddavky sa z dividend nebudú platiť, vyrovnávať sa budú až v ročnom zúčtovaní poistného. Na všetky príjmy bude platiť maximálny vymeriavací základ. Dividendy sa budú zúčtovávať až v ročnom zúčtovaní za rok 2012, t.j. v roku 2013.
Vymeriavacím základom pri príjmoch z kapitálového majetku je základ dane z § 7 a 8 zákona o dani z príjmov okrem príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, zo základu dane sa vypočíta 14% a budú sa zúčtovávať až v ročnom zúčtovaní, nebudú sa z nich platiť preddavky.

anibline

Publikované: 28. december 2010

anibline