Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

9/2019 Sp.

ÚPLNÉ ZNENIE

SMERNICA

o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku

(Úplné znenie smernice č. 1/2019 Sp. o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku – ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných smernicou č. 4/2019 Sp., smernicou č. 6/2019 Sp. a smernicou č. 8/2019 Sp.).       

Podľa čl. 2 ods. 3 a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení z 30.8.2016 vydávam túto smernicu:

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Touto smernicou sa s platnosťou pre zdravotnícke zariadenie prevádzkované spoločnosťou Hont Medik s.r.o. (ďalej len „ambulancia“) vydáva zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré spoločnosť Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) poskytuje prostredníctvom ambulancie a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných zákonov [1]) (ďalej len „zoznam výkonov za priamu platbu“) a cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré podnik prostredníctvom ambulancie poskytuje (ďalej len „cenník“).

 

§ 2

(1) Zoznam výkonov za priamu platbu tvorí prílohu tejto smernice.

(2) Cenník je súčasťou zoznamu výkonov za priamu platbu.

 

§ 3

Oslobodenie od platieb a poskytovanie zliav

(1) Od všetkých platieb za všetky položky cenníka sú oslobodení zdravotnícki pracovníci, ktorí po dobu aspoň piatich rokov vykonávali zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry, praktickej sestry, psychológa [2]) a im blízke osoby. [3])

(2) Od platieb za všetky položky cenníka s výnimkou položiek č. 1 až 3 sú oslobodení všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí po dobu aspoň piatich rokov vykonávali akékoľvek iné, než v odseku 1 uvedené zdravotnícke povolanie a im blízke osoby. 3)

(3) O zľavách do 100% ceny poskytnutého výkonu alebo poskytnutej služby rozhoduje odborný zástupca alebo náhradný odborný zástupca. [4])

 

§ 4

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Na platby za zdravotné výkony a služby poskytnuté predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa použijú doterajšie predpisy.

(2) V prípade pacienta, ktorý je poistencom zdravotnej poisťovne, s ktorou podnik nemá uzatvorenú platnú zmluvu, hradí tento pacient za každý jemu poskytnutý zdravotný výkon a za každú jemu poskytnutú službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sumu, ktorá sa vypočíta ako súčin súčtu bodov pridelených jednotlivým tomuto pacientovi ambulanciou poskytnutým zdravotným výkonom a službám súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti [5]) a sumy 0,04 euro.

(3) Súčasťou platby za výkony za priamu platbu môžu byť aj pacientovi podané lieky s osobitným spôsobom úhrady 6) (lieky typu „A“ a „AS“) a lieky, ktoré sú nekategorizované.

(4) Postup podľa odseku 2 sa nepoužije, ak ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientovi, 6a) ktorý je poistencom zdravotnej poisťovne, s ktorou podnik nemá uzatvorenú platnú zmluvu.

(5) Rovnakú, ako podľa odseku 2 vypočítanú úhradu uhrádza pacient, ktorý je dlžníkom zdravotnej poisťovne, ktorému sa poskytla iná zdravotná starostlivosť, než neodkladná zdravotná starostlivosť. 6a)

(6) Táto smernica sa povinne

a) umiestni na prístupnom a viditeľnom mieste v čakárni, 7) pričom príloha sa vyvesí na nástenku v čakárni,

b) zverejní plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. 8) a na hlavnom webovom sídle podniku, 7)

c) v jednom vyhotovení doručí do vlastných rúk podnikajúcej fyzickej osobe poverenej vedením účtovníctva podniku,9)

d) doručí Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

§ 4a

Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 18. marca 2019

(1) Pacient, ktorý uhradil výkon „oxygenoterapia“ v sume 4 euro podľa tejto smernice v znení platnom do 17. marca 2019, má nárok na

a) oxygenoterapiu – inhaláciu 50 % kyslíka pomocou kyslíkového generátora na 20 minút – celkom trikrát zdarma, alebo

b) oxygenoterapiu – inhaláciu 90 % kyslíka pomocou kyslíkového generátora na 20 minút – jedenkrát zdarma.

(2) O nároku podľa odseku 1 musí pacienta informovať vedúca sestra ambulancie alebo sestra ambulancie.

(3) Nárok podľa odseku 1 netreba preukazovať žiadnym dokladom; tento nárok sa overuje záznamom v zdravotnej dokumentácii pacienta.

 

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa smernica č. 5/2015 Sp. o cenníku všetkých zdravotných výkonov poskytovaných spoločnosťou Hont Medik s.r.o., o zozname zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré spoločnosť Hont Medik s.r.o. poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu a o úhradách poskytovanej zdravotnej starostlivosti (úhradová smernica).

 

 

§ 6

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

Smernica č. 4/2019 Sp. nadobudla účinnosť 5. marca 2019.

Smernica č. 6/2019 Sp. nadobudla účinnosť 15. marca 2019.

Smernica č. 8/2019 Sp. nadobudla účinnosť 18. marca 2019.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

konateľ – štatutárny orgán

(Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom).

 

Príloha k smernici č. 1/2019 Sp.

 

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV ZA PRIAMU PLATBU A ICH CENNÍK

Položka
číslo:

VÝKON (názov):

Suma
(v €):

1

Psychiatrické vyšetrenie vodiča motorového vozidla, ktorý sa dopustil priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky tým, že viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, liečiva a/alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie hladiny alkoholu, tohto liečiva alebo tejto inej návykovej látky.

88,00

2

Opakované kontrolné vyšetrenie vodiča motorového vozidla uvedeného v položke č. 1, ak vzhľadom na častú tendenciu k zľahčovaniu a v prípade rozporu medzi subjektívne poskytnutými údajmi a objektívnymi zisteniami z pomocných vyšetrení, nie je možné stanoviť definitívnu diagnózu hneď po prvotnom vyšetrení, a to za každé takéto opakované vyšetrenie – v týždňových intervaloch počas štyroch týždňov.

44,00

3

Vystavenie a odoslanie na adresu príslušného dopravného inšpektorátu dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vodiča motorového vozidla uvedeného v položke č. 1 vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

12,00

4

Komplexné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel.

36,00

5

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel.

18,00

6

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na neliečebný účel – za každú aj začatú stranu.

0,60

7

Vystavenie potvrdenia na neliečebný účel – do 50 % formátu A5.

2,00

8

Vystavenie potvrdenia na neliečebný účel – od 50 % formátu A5.

5,00

9

Oxygenoterapia – inhalácia 50 % kyslíka pomocou kyslíkového generátora – 20 min.

1,00

10

Oxygenoterapia – inhalácia 90 % kyslíka pomocou kyslíkového generátora – 20 min.

2,00

 

Poznámky pod čiarou:


[1]) Napr. zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 91 ods. 10 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2]) § 27 ods. 1 písm. a) až d) a písm. t) a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.

[3]) § 116 Občianskeho zákonníka.

[4]) § 12 ods. 9 a § 17a zákona č. 578/2004 Z. z.

[5]) Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

6) § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6a) Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z.

8) § 2 ods. 3 písm. d) smernice č. 3/2017 Sp. o elektronickom vydávaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o. v znení smernice č. 1/2018 Sp.

9) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

Publikované:

18. marec 2019