SMERNICA O PRAVIDLÁCH

OBJEDNÁVANIA PACIENTOV

z 19. apríla 2017 č. 180/2017 - E4

1. Na jeden pracovný deň možno objednať najviac 30 pacientov.

2. Na čakaciu listinu sa môže okrem toho zapísať max. ďalších 8 pacientov, a to do 10:00 hod.; táto listina sa nachádza v čakárni ambulancie.

3. Pacient, ktorý sa na vyšetrenie dostaví v iný deň, než na ktorý bol objednaný, má nárok iba na predpísanie liekov, pričom sa môže objednať na nový termín vyšetrenia.

4. Pacient, ktorý sa zapíše na čakaciu listinu, príde na poradie až po vyšetrení na daný deň objednaných a došlých pacientov, a to v tom poradí, v akom sa zapísal na túto listinu.

5. Za objednávanie pacientov sa neplatí žiaden poplatok.

6. Objednávať sa možno v pracovných dňoch osobne v ambulancii alebo telefonicky u sestry ambulancie – na telefónnom čísle 045 / 55 12 444.

7. Na telefonické objednávanie je vyhradený čas od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod.; objednanie mimo stanoveného času nemusí byť akceptované.

8. Z každého vyšetrenia sa vyhotovujú obyčajné záznamy. Ak pacient okrem toho požaduje akúkoľvek správu alebo výpis z dokumentácie na neliečebné účely, čakacia doba na ich vyhotovenie je do 21 dní.

9. Objednávanie zabezpečuje, riadi a organizuje sestra ambulancie.

10.Vyšetrení aj bez objednania a uprednostnení sú:

a) pacienti v bezprostrednom ohrození života a/alebo vo vážnom ohrození zdravia (akútne stavy) – v prvom rade,

b) zdravotnícki pracovníci (lekár, farmaceut, sestra a zdravotnícky asistent) – v rade druhom.

11. O výnimkách z tejto smernice rozhoduje štatutárny orgán poskytovateľa; to neplatí, ak ide o vyšetrenie a uprednostnenie uvedené v písm. a) 10. bodu, od ktorého sa nemožno odchýliť.

12.Táto smernica nadobúda účinnosť 1. mája 2017.

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

Kopecký

Prejav Miloša Kopeckého

Projev na IV. sjezdu Svazu dramatických umělců Praha, 5.5.1987     Soudružky a soudruzi, dámy a pánové,     mnohokrát ve svém životě jsem byl svědkem, jak různé etapy či události byly s verbální marnotratností a lehkou myslí označovány za historické....

BEZPLATNOSŤ PLATENÁ.

    Naša vlasť sa pýši princípom sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Máme síce ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale podľa Ústavného súdu „bezplatne nie je zadarmo“.

    Okrem zdravého rozumu našťastie aj  Slovník slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied je iného názoru, než náš najvyšší rozhodca Ústavný súd.

    Podľa Slovníka Slovenského jazyka „bezplatný“ znamená „konaný, poskytovaný bez platenia“ a na dôvažok ako prvý príklad nasleduje v tomto slovníku „ bezplatné ošetrenie (liečenie)“. Pre Synonymický slovník slovenského jazyka (a aj pre zdravý rozum) je príslovka „bezplatne“ významovo totožná  s pojmami „bez odmeny, bez honoráru, zadarmo“.

    Tu ide o vážnejšiu vec, než o debatu, či poplatky áno, alebo nie! Tu ide o popretie základného ľudského práva spôsobom krkolomným a priečiacim sa aj spisovnému štátnemu jazyku! Pokiaľ sa nezmení Ústava SR a nemá nastať Babylonský jazykový chaos, tak "bezplatný" je raz a navždy aj "zadarmo"! A diskusie tu mali dávno skončiť. Akákoľvek iná cesta, než zmena Ústavy SR a následne až potom rozhodnutie o poplatkoch je cestou priamo do pekla.

    V štáte, kde Ústava SR je iba slávnostne nosená a predvádzaná, nie však reálne vnímaná ako zmluva nás všetkých o demokratickom systéme našej vlasti, nebude si môcť byť nik istý ničím. 

    Na margo tohto súdneho rozhodnutia - čo tak prikázať daným ústavným sudcom, aby rok pracovali „bezplatne“ (bez platu). Nemusia mať žiadne obavy, ak si stoja za tým, čo svojim rozsudkom potvrdili. Lebo hoci "bezplatne", nebude to "zadarmo"...

anibline

PRELOM HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

"Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iba iné meno pre mravnú bieduMravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej zemi je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty ani kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k ich práci a ku verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich.".

Tomáš Baťa, 1932

anibline

Video "Happy Eastern" trochu inak:

Archív

26. JÚN: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG

26. JÚN: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ZNEUŽÍVANIU DROG
26. jún Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu...

20. JÚN: DEŇ OTCOV

20. JÚN: DEŇ OTCOV
Deň otcov (Fathers Day). O jeho "zavedenie" do kalendárov sa postarala Sonora Smartová Doddová zo...

31.MÁJ: SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

31.MÁJ: SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU
Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day -...