Dôvera zdravotná poisťovňa: poistenec nemá právo na informácie!

Dôvera zdravotná poisťovňa: poistenec nemá právo na informácie!

Otázka DÔVERE zdravotnej poisťovni, a.s. zo dňa 16.7.2010: 

 • Dňa 20.3.2010 som požiadal revíznu lekárku DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., ktorej som poistencom, pani MUDr. Vieru Satinskú, aby mi ako poistencovi a platiteľovi poistného (v nie zanedbateľnej výške - mesačne odvádzam za seba na poistnom do ZP Dôvera vyše 303 €) poskytla informáciu, akú sumu za posledný rok ambulantnej psychiatrickej praxe pani doktorky Satinskej v Národnom onkologickom ústave za ňou predpísané prísne indikačne obmedzené a drahé lieky na liečbu schizofrénie (olanzapine, quetiapine, sertindol, aripiprazol, clozapin, ziprasidone, zotepin, amisulprid, paliperidon) ste ako moja poisťovňa uhradili. 
 • Zaujímalo ma najmä, na aké diagnózy ich doktorka Satinská predpisovala najčastejšie, na aké diagnózy uhradila moja poisťovňa jej preskripciu atypických indikačne obmedzených antipsychotík v ostatnom roku jej ambulantnej praxe. 
 • Ďalej som žiadal o informáciu, či boli dodržané indikačné obmedzenia, teda či ak sa jednalo o diagnózy F20-F29 schizofrénie (podotýkam v Národnom onkologickom ústave). či na dané originálne rodné číslo pacienta bol predtým mojou poisťovňou uhradený perorálny risperidon (vybratý z lekárne príslušným pacientom)? Okolo atypických antipsychotík prebehlo pokutovanie viacerých lekárov, pričom pani revízna lekárka Satinská toto pokutovanie obhajovala na pracovnom stretnutí na MZ SR konanom dňa 18.3.2010
 • Ak teda ona sama je za prísne sankcie voči lekárom a keďže je pravdepodobné, že pani doktorka (ešte kým pôsobila ako psychiatrička) sa nerozdielne od ostatných psychiatrov stretávala s intenzívnym lobovaním farmaceutických firiem, ktoré doslova ako sekta s vymytými mozgami tlačili na doktorov a na predpisovanie "ich zázračných drahých liekov", moja otázka (žiadosť o informáciu) smerovaná na pani revíznu lekárku Satinskú je dúfam logická. O to viac, že pani doktorka Satinská pôsobila v zamestnaneckom vzťahu (ako psychiatrička), čím bola menej vystavená obavám z porušenia indikačných obmedzení, čo je tiež logické, nakoľko pokutu by uhrádzala právnická osoba - zamestnávateľ pani doktorky Satinskej. 
 • Keďže som nielen Váš poistenec, ale aj poskytovateľ - neštátny psychiater, chcel som vedieť, či pani doktorka Satinská ako psychiatrička dodržiavala indikačné obmedzenia, za ktorých rešpektovanie ako revízna lekárka tak úporne bojovala.
 • Je to podľa mňa dosť dôležitá otázka aj pre vedenie poisťovne, ak (v teoretickom prípade, pokiaľ MUDr. Satinská nedodržiavala indikačné obmedzenia) poisťovňa nechce vyznieť ako organizácia, ktorá nevie, koho vlastne zamestnáva a ak nechce zožať posmech v psychiatrickej obci. V opačnom prípade - ak pani doktorka ako psychiatrička indikačné obmedzenia prísne rešpektovala, očakával som, že pre ňu nebude problém odpovedať mi a očakával som odpoveď v lehote 15 dní.
 • Na webovej stránke Dôvera ZP, a.s., ktorej som poistencom, sa uvádza, že ma ako poistenca "čaká veľká, stabilná, finančne silná zdravotná poisťovňa, ešte viac finančných prostriedkov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ešte viac lekárov, výhod a väčšia dostupnosť pobočkovej siete.". Ak ma toto všetko čaká, bol som presvedčený, že nebude problémom taká banalita, o ktorú som požiadal. Pevne verím, že v rámci informačného počítačového systému, ktorý poisťovňa používa, nemôže vyhľadanie údajov, o ktorých chcem byť ako Váš poistenec informovaný, trvať dlhšie ako jednu hodinu - dokonca sa domnievam, že je to otázkou pár minút.
 • Zdôrazňujem, že ma nezaujímajú žiadne osobné údaje a ani žiadne ďalšie chránené skutočnosti týkajúce sa jednotlivých pacientov. Chcem iba informáciu o sume, ktorú poisťovňa za preskripciu súčasnej pani revíznej lekárky Satinskej uhradila za vyššie uvedené prísne indikačne obmedzené lieky a informáciu, či na každé originálne rodné číslo bol poisťovňou pred tým, než pani doktorka drahý liek predpísala, uhradený lacný perorálny risperidon. Ak nie, či bolo odoslané hlásenie o nežiaducom účinku perorálneho risperidonu do Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ako v roku 2009 indikačné obmedzenia nariaďovali a približne koľko takýchto hlásení nežiaducich účinkov pani doktorka do ŠUKL poslala, čo je možné overiť (počet odoslaných hlásení) v tomto štátnom ústave. 
 • Pani doktorku som ešte raz - 10.4.2010 - požiadal, aby mi na moju otázku podala požadovanú informáciu. Znova bez akejkoľvek reakcie.
 • Ako poistenec, ktorý sa bude rozhodovať o prípadnom zotrvaní vo Vašej poisťovni, ak navyše na poistnom odvediem Vám v tomto roku cca 3.636 € (109.538 Sk), pričom až na lieky na podporu imunity a alergiu spotrebujem zdravotnú starostlivosť v odhadom nanajvýš 30% z mnou zaplateného poistného, bude pre mňa Váš postoj k zodpovedaniu mojej otázky k zotrvaniu vo Vašej poisťovni či k mnou zvažovanému návratu do štátnej poisťovne dôležitý.
 • Žiaľ pani revízna lekárka Satinská nebola ochotná zodpovedať moju jednoduchú otázku ani po uplynutí 106 dní (dnešok nepočítajúc), pričom mi podľa môjho názoru mala aspoň toľko napísať, že nemieni na moju otázku odpovedať.

 

Za vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem a ostávam s pozdravom, MUDr. Vladimír Hacek, Malinovského ul. 7, 963 01 Krupina

 

Odpoveď DÔVERY zdravotnej poisťovne, a. s. zo dňa 21.7.2010

Vážený pán MUDr. Hacek,

na základe Vášho podnetu sme požiadali o vyjadrenie manažéra odboru revízií a kontrol MUDr. Koreňa. Dovoľujeme si Vám ho preposlať:

Postavenie poistenca a platiteľa zdravotného poistenia neoprávňuje na vyžadovanie informácií o pracovnej činnosti zamestnankyne zdravotnej poisťovne. Požadované informácie sa naviac týkajú obdobia pred vznikom jej súčasného pracovného pomeru. Z uvedeného dôvodu nebudeme na podnet reagovať.

S úctou Ing. Monika Gabalcová, Operátor call centra, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01  Nitra, Kontakt: 0800 150 150

Manažér Dôvery MUDr. Branislav Koreň alias U pokladny stál

 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. je orgánom verejnej správy, právnickou osobou, ktorá podľa osobitného zákona rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, alebo do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahuje.
 • Ústava Slovenskej republiky pritom zaručuje právo na informácie, pričom orgánom verejnej správy ukladá povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. zvysoka kašle na práva poistenca a platiteľa poistného, pre Dôveru zdravotnú poisťovňu, a.s. je Ústava Slovenskej republiky iba zdrapom papiera. Rozhodne pre doktora Koreňa, ktorý sa "nebude ďalej vyjadrovať". Výborne!
 • Penta (vlastník poisťovne Dôvera) sa presťahovala do daňového raja na Cyprus, ňou vlastnená poisťovňa kašle na všetky právne predpisy a právny poriadok Slovenskej republiky.
 • Poistenec začne túto (žiaľ aj moju poisťovňu) intenzívne zaujímať, až keď prestane platiť prachy - poistné. Lepší pritom mŕtvy, ako chorý. Aj keď to nahlas nevyslovia.
 • Pani Satinská nedávno tvrdila, že vyhorela, že opúšťa medicínu, že bude predávať knihy nebohého manžela. Namiesto, aby teda dotlievala, znova sa rozhorela a mám podozrenie, že pestovala "predpisovú turistiku" (cestovanie po svete ako odmena farmaceutických firiem za predpísanie kvanta drahých liekov).
 • Dnes je z nej nepoškvrnená priam svätica.
 • Pani Satinská, hanbite sa!
 • Vášho nebohého manžela som obdivoval a vážil si ho.
 • K Vám však nenachádzam ani zrnko pozitívneho pocitu.                                                            (Vladimír Hacek, 22.7.2010)

Konflikt záujmov

Aktualizované: 30.septembra 2010 (odpoveď DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Aktualizované: 1.októbra 2010 (list poistenca číslo 6600BI8286)